ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005, 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ)
 
1 ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದೇಶ.
2 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ..
3 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ..
4 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ..
5 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ..
6 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ..
7 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ..
8 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ..
9 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005- 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ..